Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wynikach działalności i przepływach środków pieniężnych jednostek, które są użyteczne przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego.